e5

 

VYHLÁŠENÍ A PRAVIDLA SOUTĚŽE

Městská část Praha 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 a 18

vyhlašují soutěž

JDE TO I JINAK!

FESTIVAL AMATÉRSKÝCH FILMŮ ANTIFETFEST PRAHA 2009

pro školy a organizace, které pracují s dětmi a mládeží

Soutěž bude probíhat od ledna 2009 do června 2009.

Přihlásit lze obrazový snímek s námětem rizikového chování, např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasizmus, záškoláctví, gambling, domácí násilí atd., natočený videokamerou, digitálním fotoaparátem apod. v celkové délce do patnácti minut na nosičích CD nebo DVD.

Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce nebo skupinu max. 5 tvůrců ve dvou kategoriích:

1. věková kategorie žáci II. stupně základních škol

2. věková kategorie studenti středních škol a odborných učilišť

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit snímky se záběry, které navádějí k užívání drog, líčí krutá a nelidská jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Snímky nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

Harmonogram:

Uzávěrka přijímání soutěžních snímků do 30. března 2009

Výběr vítězných snímků městských částí v květnu 2009

Pražské finále proběhne 17. června 2009 ve Světozoru od devíti hodin.

Kontaktní osobou pro soutěž jsou protidrogoví koordinátoři jednotlivých městských částí (viz www.antifetfest.cz). Do celopražského finále postupuje z městské části vítězný snímek obou věkových kategorií. V celopražském finále odborná porota vybere tři nejlepší snímky v každé kategorii a jejich autoři získají věcné ceny. Současně od dubna 2009 bude probíhat internetové hlasování o Cenu diváka pro nejoblíbenější film.

Přihlášku a soutěžní snímek v obálce označené heslem „FILMOVÁ SOUTĚŽ“ odevzdávejte na podatelnách místně příslušných městských částech Prahy 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 a 18 do 30. března 2009 (včetně ).

Přihlášku a další informace najdete na těchto stránkách.

O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit bez udání důvodu.

 

design & hosting ANAFRA s.r.o. © 2002 - 2009